logo

Urz─ůd Miejski w Koluszkach

Urz─ůd Miejski
Kierownictwo

Kierownictwo Urz─Ödu Miejskiego w Koluszkach

Burmistrz Miasta - Waldemar Cha┼éat 


Do zada┼ä Burmistrza nale┼╝y w szczególno┼Ťci:
- Reprezentowanie Urz─Ödu na zewn─ůtrz; Prowadzenie bie┼╝─ůcych spraw Gminy;
- Podejmowanie czynno┼Ťci w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynno┼Ťci; - Wykonywanie uprawnie┼ä zwierzchnika s┼éu┼╝bowego wobec wszystkich pracowników Urz─Ödu;
- Zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urz─Ödu oraz jego pracowników;
- Koordynowanie dzia┼éalno┼Ťci komórek organizacyjnych Urz─Ödu oraz organizowanie ich wspó┼épracy;
- Rozstrzyganie sporów pomi─Ödzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególno┼Ťci dotycz─ůcymi podzia┼éu zada┼ä; - Czuwanie nad tokiem i terminowo┼Ťci─ů wykonywania zada┼ä Urz─Ödu;
- Przyjmowanie ustnych o┼Ťwiadcze┼ä woli spadkodawcy;
- Upowa┼╝nianie swojego Zast─Öpcy lub innych pracowników Urz─Ödu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
- Przyjmowanie o┼Ťwiadcze┼ä o stanie maj─ůtkowym od pracowników samorz─ůdowych, upowa┼╝nionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych;
- Ogólny nadzór nad prawid┼éowym wykonywaniem przez pracowników Urz─Ödu czynno┼Ťci kancelaryjnych;
- Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;
- Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulaminy oraz uchwały Rady.


Telefon: 44 725 67 00 (sekretariat)
Przyj─Öcia interesantów: Ka┼╝dy wtorek w godzinach 14.00 - 16:30--------------------------------------------------------------------------------


Zast─Öpca Burmistrza Miasta - Krystyna Lewandowska 


Zast─Öpca Burmistrza podejmuje czynno┼Ťci kierownika Urz─Ödu pod nieobecno┼Ť─ç Burmistrza lub wynikaj─ůcej z innych przyczyn niemo┼╝no┼Ťci pe┼énienia obowi─ůzków przez Burmistrza.


Do zada┼ä Burmistrza nale┼╝y w szczególno┼Ťci:
- Wspó┼édzia┼éanie z Burmistrzem w zakresie kierowania Urz─Ödem;
- Koordynowanie dzia┼éania w zakresie realizacji uchwa┼é Rady Miejskiej oraz zarz─ůdze┼ä i wytycznych organów administracji rz─ůdowej dotycz─ůcych spraw spo┼éeczno - administracyjnych i o┼Ťwiaty;
- Sprawowanie bie┼╝─ůcego nadzoru, w tym prowadzenie dzia┼éa┼ä kontrolnych na stanowiskach pracy i podporz─ůdkowanych w strukturze organizacyjnej Urz─Ödu Zast─Öpcy Burmistrza w zakresie spraw obywatelskich, spraw o┼Ťwiaty, kultury, sportu i zdrowia oraz informacji w TwK;
- Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.


Telefon: 44 725 67 00 (sekretariat)
Przyj─Öcia interesantów: Ka┼╝dy wtorek w godzinach 14.00 - 16:30--------------------------------------------------------------------------------


Sekretarz Gminy - Beata Kusiak - Stanisławska


Do zada┼ä Sekretarza nale┼╝y zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urz─Ödu, a w szczególno┼Ťci:
- Opracowywanie projektów zmian Regulaminu;
- Opracowywanie projektów podzia┼éu referatów na stanowiska pracy;
- Opracowywanie zakresów czynno┼Ťci na stanowiskach pracy;
- Nadzór nad organizacj─ů pracy w Urz─Ödzie oraz prowadzenie spraw zwi─ůzanych z doskonaleniem kadr;
- Sprawowanie bie┼╝─ůcego nadzoru, w tym prowadzenie dzia┼éa┼ä kontrolnych na stanowiskach pracy podporz─ůdkowanych w strukturze organizacyjnej Urz─Ödu w zakresie kadr, informatyki i bezpiecze┼ästwa sieci, porz─ůdku publicznego, zaopatrzenia i nadzoru, obs┼éugi;
- Przedk┼éadanie Burmistrzowi propozycji dotycz─ůcych usprawnienia pracy Urz─Ödu;
- Nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwa┼é;
- Koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urz─Ödzie i zakupem ┼Ťrodków trwa┼éych;
- Koordynacja i organizacja spraw zwi─ůzanych z wyborami, referendum, spisami i konsultacjami spo┼éecznymi;


Telefon: 44 725 67 04
Przyj─Öcia interesantów: Ka┼╝dego dnia w godzinach pracy Urz─Ödu Miejskiego--------------------------------------------------------------------------------


Skarbnik Gminy - Bogusława Kubicz


Skarbnik Gminy jest odpowiedzialny za prawid┼éow─ů gospodark─Ö finansow─ů i koordynowanie spraw planowania bud┼╝etowego.


Wykonywanie okre┼Ťlonych przepisami prawa obowi─ůzków w zakresie rachunkowo┼Ťci;


Kierowanie prac─ů samodzielnych stanowisk w zakresie spraw finansowo - ksi─Ögowych;


Nadzorowanie i kontrola realizacji bud┼╝etu gminy;


Kontrasygnowanie czynno┼Ťci prawnych mog─ůcych spowodowa─ç powstanie zobowi─ůza┼ä pieni─Ö┼╝nych i udzielanie upowa┼╝nie┼ä innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;


Wspó┼édzia┼éanie w opracowywaniu bud┼╝etu;


Wspó┼édzia┼éanie w sporz─ůdzaniu sprawozdawczo┼Ťci bud┼╝etowej;


Nadzór nad Miejsko - Gminnym O┼Ťrodkiem Pomocy Spo┼éecznej


Telefon: (44) 725 67 20


Przyj─Öcia interesantów:


Ka┼╝dego dnia w godzinach pracy Urz─Ödu Miejskiego--------------------------------------------------------------------------------


Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego - Mateusz Karwowski


Doradca, nadzoruje prac─Ö Wydzia┼éu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w sk┼éad którego wchodz─ů: Referat Inwestycji, Referatu Gospodarki Komunalnej, Biuro In┼╝yniera Gminy, oraz Biuro Promocji i Obs┼éugi Inwestora, oraz innych stanowisk organizacyjnych podporz─ůdkowanych w schemacie organizacyjnym, odpowiada za wyniki ich pracy.


W szczególno┼Ťci w kompetencjach stanowiska le┼╝y:


Nadzór nad opracowaniem propozycji do za┼éo┼╝e┼ä i projektów planów bud┼╝etu, planów inwestycyjnych, planów zagospodarowania przestrzennego,


Nadzór i opracowanie materia┼éów wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej i jej Komisji oraz rozpatrywania i przygotowywania propozycji wykorzystywania inicjatyw, opinii i wniosków w zakresie zada┼ä realizowanych przez podlegle komórki organizacyjne,


Podejmowanie przedsi─Öwzi─Ö─ç organizacyjnych zapewniaj─ůcych w┼éa┼Ťciw─ů i terminow─ů realizacje zada┼ä okre┼Ťlonych w bud┼╝ecie i planach inwestycyjnych oraz sporz─ůdzanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozda┼ä realizowanych zada┼ä w zakresie podleg┼éych komórek,


Nadzór realizacji inwestycji, robót modernizacyjnych oraz remontów,


Koordynowanie procesów odbiorów ko┼äcowych realizowanych zada┼ä inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych,


Opracowanie projektów przepisów wewn─Ötrznych z zakresu nadzorowanych zada┼ä


Wspó┼édzia┼éanie z organami gminy, instytucjami i organizacjami spo┼éecznymi dzia┼éaj─ůcymi na terenie gminy w zakresie nadzorowanych zada┼ä;


Rozpatrywanie i podejmowanie niezb─Ödnych dzia┼éa┼ä zwi─ůzanych z za┼éatwianiem skarg, wniosków i innych pism kierowanych do Burmistrza oraz przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyja┼Ťnie┼ä w zakresie spraw realizowanych przez podlegle komórki organizacyjne,


Nadzór nad realizacja gminnego programu ochrony ┼Ťrodowiska oraz planu gospodarki odpadami,


Nadzór nad realizacj─ů programu usuwania wyrobów zawieraj─ůcych azbest w gminie Koluszki na lata 2008-2032,


Nadzór nad realizacj─ů Programu opieki nad zwierz─Ötami bezdomnymi,


Nadzór nad realizowaniem Strategii Promocji Gminy Koluszki,


Pe┼énienie obowi─ůzków zarz─ůdcy dla dróg gminnych, powiatowych oraz wewn─Ötrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Koluszki,


Przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie projektów z udzia┼éem ┼Ťrodków Funduszy Unii Europejskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ┼Ürodowiska i Gospodarki Wodnej, bud┼╝etu pa┼ästwa i innych Funduszy pomocowych,


Koordynowanie i nadzór zagadnie┼ä zwi─ůzanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac spo┼éecznie u┼╝ytecznych, wspó┼épraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi gminy zatrudniaj─ůcymi w/w pracowników oraz Powiatowym Urz─Ödem Pracy,


Koordynowanie pracy i opracowanie programów gospodarczych,


Nadzór nad funkcjonowaniem Zak┼éadu Us┼éug Komunalnych,


Nadzór nad funkcjonowaniem monitoringu miejskiego,


Nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami,


Nadzór nad funkcjonowaniem Podstrefy Koluszki - ┼üódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,


Bie┼╝─ůca obs┼éuga inwestorów,


Nadzór nad gazet─ů samorz─ůdow─ů "Tydzie┼ä w Koluszkach",


Koordynowanie spraw z zakresu funkcjonowania komunikacji publicznej,


Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza,


Dokonywanie okresowej oceny bezpo┼Ťrednio podleg┼éych pracowników.


Telefon: (44) 725 67 40


Przyj─Öcia interesantów:


Ka┼╝dy wtorek w godzinach 15.00 - 16.30

Wi─Öcej »licznik odwiedzin: 10398232